A TANSZÉK TÖRTÉNETE

A Tanszéket az Oktatásügyi Minisztérium az 1951. évi 26. számú törvényerejű rendelettel hozta létre a Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán Gépüzemtani Tanszék megnevezéssel. A Tanszék neve oktatási és kutatási profiljának kialakulása után 1965. március 15-étől az 52341/1965. MM. sz. rendelet alapján Áramlás és Hőtechnikai Gépek Tanszékre változott. Első vezetője Lancsarics Alajos (1903-1963) volt, 4 tanársegéd, 1 szakmunkás és 1 gépírónő alkotta a személyzetet.

Lancsarics Alajos, Vida György, Pintér Kálmán, Résch Pál, Leicht Ernő, Cserny József, Nemes Julia 1952-ben az épülő E/5 kollégium előtt

Lancsarics Alajos 1962-ben súlyosan megbetegedett és ezért ideiglenes jelleggel Dr. Vida György vette át a Tanszék irányítását.

Sajnos Lancsarics Alajos betegségéből már nem épült fel és 1963-ban meghalt. Halála után Dr. Czibere Tibor került a Tanszék élére, aki korábban a Ganz-Mávag Központi Vízgéptervező Irodájában kutatómérnöki beosztásban dolgozott.

Dr. Czibere Tibor negyedszázadon át vezette a Tanszéket. Amikor 1988-ban oktatási miniszter lett, Dr. Nyíri András lépett a helyére.

Ő szintén a Ganz-Mávagból érkezett, ahol a Vízgép és Kompresszor Tervezési Főosztály vezetője volt. A Tanszék sem volt ismeretlen számára, mert már évek óta félállású docensként részt vett annak munkájában. 1996-ban betöltötte 65. életévét és emiatt leköszönt megbízatásáról. Utóda Dr. Szabó Szilárd, a jelenlegi tanszékvezető lett.

A Tanszék első évei az egész egyetemre jellemző lázas igyekezettel teltek el, amelyben a lelkesedés úrrá tudott lenni a hiányosságokon és nehézségeken. Ideiglenes volt a Tanszék elhelyezése az E/5 diákszálló I. emeletén, ideiglenes volt a laboratórium az A/1 közelében lévő felvonulási épületekben, sokszor változott a személyzet, de mindezek ellenére sikerült megteremteni a későbbi továbblépés alapjait.

Képek a felvonulási épületbeli géplaborból, I
Képek a felvonulási épületbeli géplaborból, II
Hallgatók motort, traktort és kombájnt tanulnak vezetni az 1950-es években

Az egyetemen akkor még csak a három műszaki karon folyt az oktatás. A Tanszék oktatási munkája mindhárom karra kiterjedt és kezdetben a hőtechnikai, majd később a melléjük csatlakozó áramlástechnikai jellegű tárgyak alkották a fő profilt. A közben megindult esti, majd levelező oktatás tovább növelte a feladatot. Az adott szűkös lehetőségek között megtörténtek az ipari kutatási tevékenység kezdeti lépései is.

Dr. Czibere Tibor Tanszékre kerülése minőségi változást eredményezett. Ekkor alakult ki a végleges oktatási és kutatási profil, jelentősen bővültek az ipari és nemzetközi kapcsolatok. Az alkalmazott mechanikai ágazaton végzett hallgatók Tanszékre érkezésével megújult és állandósult az oktatói gárda, mely képessé vált magas színvonalú kutatási tevékenységre. Jelentősen javultak a munkafeltételek is, ezt 1968. október 29-én a laboratórium avatása, majd 1970-ben a tanszék jelenlegi helyének elfoglalása jelezte.

Amint átadják, fénykép készül
A műhelycsarnok az avatás után 1969-ben, Felújítás után 2011-ben

Ezekben az években sűrűn követték egymást a korszerű mérnökképzést célzó oktatási reformok. A Tanszékre a gépészmérnök hallgatók áramlás és hőtechnikai jellegű alapozó szaktárgyainak oktatása hárult, amelyeket a különböző szakokon oktatott speciális, de a Tanszék profiljába szervesen illeszkedő tárgyak egészítettek ki. A kutatási tevékenység két fő iránya az áramlástechnikai gépekben létrejövő valóságos áramlási viszonyok vizsgálata, valamint a hőtechnikai gépekben és berendezésekben lejátszódó hőcserefolyamatok vizsgálata volt. Az áramlástechnikai gépekkel kapcsolatos kutatások terén elért kiemelkedő eredmények nemcsak hazai elismerést, hanem nemzetközi hírnevet is szereztek a Tanszéknek.

A nyolcvanas évek második felétől újabb jelentős változások következtek be az oktatás területén. Bevezetésre került a moduláris oktatási rendszer, amelyben kezdettől fogva jelentős szerepet vállalt a Tanszék. Megindult az önköltséges angol nyelvű oktatás, majd a főiskolai szintű képzés is helyet kapott az egyetem falai között. A kilencvenes évek új, minőségi feladatát pedig a doktoranduszképzés megjelenése jelentette.

Az országban bekövetkezett változások a Tanszék oktató-kutató munkájában is éreztették hatásukat. A TEMPUS programok keretében kitárult a világ az oktatók előtt és számos külföldi egyetemen nyílt lehetőség tanulmányozni, és aztán a hazai viszonyok között alkalmazni a nyugat-európai tapasztalatokat. Előtérbe került az energetika oktatása, melynek kereteit a Gépész-mérnöki Karon belül egy, a Tanszék által irányított szak-mai blokk jelentette. Szinte ezzel párhuzamosan megindult a negyedik egyetemi szintű szak, az Energetikai szak szervezése is a Karon belül. A szakmai blokkon belül elért sikerek eredményeként a Tanszék kapott megbízást az új szak előkészítésére. Az Egyetem történetében is mérföldkőnek tekinthető, hogy a szervezésben mindhárom műszaki kar együttműködött, így kitűnő oktatógárda készült fel a feladatra élén négy akadémikussal. Az akkreditáció 2001 őszén megtörtént, az energetikai Mérnök Szak mind BSC, mind MSc. szakon működik.

A változások a kutatási profilban is jelentkeztek. Számos sikeres pályázat mutatja, hogy az új területek, mint pl. a turbulens áramlás számítása az áramlástechnikai gépek lapátterében vagy a fázisváltozással kísért hővezetési folyamatok vizsgálata, a jelentősen megnövekedett és kiszélesedett versenyben is megállják a helyüket és a bíráló bizottságok is támogatásra érdemesnek ítélik ezeket. A feladatok új hazai és külföldi partnereket is jelentenek. A felsőoktatást is érintő „stabilizációs program” okozta változásokra a Tanszék igyekezett válaszolni, és ha például csak az utóbbi években szerzett Ph.D. fokozatok számát tekintjük, akkor ezt méltóképpen és nem eredménytelenül tette.

Tanszéki oktatók az 1950-es-60-as években
A tanszéki kollektíva 2009-ben

 


HISTORICAL BACKGROUND

The Department was established pursuant to legal decree   26 of 1951 of Ministry of Education at the Faculty of Mechanical Engineering of Technical University for Heavy Industry. At that time its name was Department of Machine Operation Sciences. The name of the Department changed into Department of Fluid and Heat Engineering on 15 March 1965 pursuant to the decree 52341/1965. MM. The first Head of Department was Alajos Lancsarics (1903-1963), and the staff consisted of four assistants, one skilled worker and one typist. In 1962 Lancsarics fell seriously ill, and therefore the Department was temporarily managed by Dr. György Vida. Unfortunately, Lancsarics did not recover from his illness and died in 1963. After his death Dr. Tibor Czibere became the Head of Department. Dr. Czibere had earlier worked for the Central Office for Design of Hydraulic Machines of Ganz-Mávag Co. as a research engineer. Dr. Czibere was the Head of Department for 25 years. Dr. András Nyíri replaced him when Dr. Czibere became the Minister of Education in 1988. He came also from the Ganz-Mávag Co., where he was the head of the Division for Hydraulic Machines and Compressors. As he had been working part-time at this department as an associate professor, he was familiar with the Department. Dr. Nyíri turned 65 in 1996, and therefore resigned his post. Dr. Szilárd Szabó, the present Head of Department, became his successor.

The first years of Department – similar to the first years of University – were characterised by feverish activity, and this enthusiasm allowed them to overcome the deficiencies and difficulties of this period. The Department was placed temporarily on the first floor of Students’ Hostel E/5, the laboratory was placed temporarily in the preparatory buildings near the University Building A/1, the staff often changed, but in spite of this the basis of development was created. At that time there were just the three engineering faculties at the University. The academic staff of our Department taught in all three faculties, and our major fields were the subjects of heat engineering at the beginning, and later those of  fluid engineering.. Teaching was further increased by introduction of evening and correspondence courses. The initial steps for industrial research activities were also taken, although opportunities were limited.

When Dr. Tibor Czibere took over the Department, it brought about a qualitative change. The educational and research activities shaped at that time are still current today, and industrial and international relationships increased significantly.

The academic staff of the Department were supplemented by young graduates from the branch of Applied Mechanics. In this way the academic staff was able to carry out high-level research. The working conditions improved also significantly, as was shown by the inauguration of the laboratory on 29 October 1968, and then the moving of the Department to its present location in 1970. In these years waves of educational reform aiming at the up-to-date training of engineers were frequent. It was the duty of the Department to teach basic and related subjects in fluid mechanics and heat engineering for mechanical engineering students, which were complemented by special subjects taught in different branches, but closely connected with the activities of the Department. The two major directions of research were the investigation of real flow in hydraulic machines and the investigation of heat transfer in turbomachines and related systems. The outstanding results achieved in the field of fluid engineering earned the recognition not only of Hungarian experts but also researchers abroad.

From the second half of the 80’s significant changes have taken place in education. The modular training system was introduced, in which the Department took a significant part. Fee-paying students were offered engineering training in English, and college-level training was also introduced to the university. The challenge of the 90’s has been the introduction of education at the PhD level.

The changes taking place in the country had a significant effect on the education and research of the Department. In the framework of TEMPUS programs the world has opened for the academic staff and there has been an opportunity to observe educational practices in numerous universities of Western Europe and then to use this experience here in Hungary. The teaching of power engineering has become more prominent and this subject is taught within the Faculty of Mechanical Engineering, directed by the Department. In recognition of its achievements, the Department has been given the responsibility of organising the fourth university-level branch, the Branch of Power Engineering. In the history of the University, it can be considered as a milestone that all three engineering faculties have co-operated in the organisation of this branch. They have assembled an excellent group of staff members, headed by four members of the Hungarian Academy of Sciences. The branch was accredited in autumn of 2001, and teaching is now in progress.

There have been significant changes in the research areas of the Department. Numerous successful grant applications have proven that new fields are considered worthy of support and can hold their own in the increasingly competitive search for funds. These include the computation of turbulent flow in the bladed space of hydraulic machines or the investigation of heat conduction processes accompanied by phase change. These new research topics have also attracted new Hungarian and foreign collaborators. The Department has attempted to meet the demands of the so-called “stabilisation program”, which influenced also higher education. The recent defence of PhD degrees at the Department shows that our reaction was not without merit.